SERVEI INTEGRAL DE MANTENIMENT INFORMÀTIC

Aquest servei de manteniment cobrirà totes les incidències / avaries tant de Sistemes, hardware, software, electrònica de xarxa, etc..  Que provoquin que el client no pugui desenvolupar la seva tasca habitual, sigui quin sigui el seu origen
.
Manteniment preventiu dels equips de la xarxa (actualitzacions del sistema, antivíric, copies de seguretat, etc.
 
En queden inclosos la assistència telefònica, les assistències per telemanteniment, les assistències presencials, el préstec de equipament en substitució i tots els desplaçaments i la mà d’obra necessaris per la resolució de les incidències.
 
La retirada a taller d’equipament avariat, la gestió i tramitació de les garanties del fabricant.
 
Bitavís actuarà com a assessor tecnològic de el client a petició seva, ajudant-lo en la presa de decisions sobre qualsevol tema que afecti al seu parc informàtic.
Bitavís dedicarà el personal i recursos necessaris per a solucionar la incidència amb la màxima celeritat, procurant en tot moment que el nivell d’afectació al normal desenvolupament de les tasques de el client sigui el mínim.
 
Per defecte, es donarà un temps de resposta màxim de 8 hores laborables, “al dia següent”, de la recepció de la avaria, no obstant, depenent del grau d’afectació de la incidència sobre el normal funcionament del client, aquest temps es pot reduir
 
Parc Informàtic objecte de la cobertura d’aquest contracte està composat de:
 
 La electrònica de xarxa
 1 Servidor
 Fins a 10 estacions de treball
 Tots els perifèrics que acompanyin a aquests equips
 
OFERTA ECONÓMICA
L’import total del Servei de Manteniment Integral per el període d’un any i el Parc informàtic desglossat.

Serà un pagament mensual de 165,00 € més IVA.